Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Garden Centre International Trade B.V., hierna te noemen Trendproducts, en haar wederpartij geldende rechtsbetrekkingen uit overeenkomst of uit anderen hoofde.
1.2       Toepassing van (eventueel) door de wederpartij gehanteerde of ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 – Offertes
2.1       Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend gedurende een maximale periode van één maand, tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt. Trendproducts is eerst gebonden nadat een schriftelijke orderbevestiging door haar is afgegeven. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet schriftelijk door Trendproducts zijn gemaakt, gedaan of aanvaard, zijn daarmede vervallen.
2.2       Afspraken gemaakt en/of toezeggingen door of namens Trendproducts gedaan na de orderbevestiging zijn eerst bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
2.3       Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft het (intellectuele) eigendom van Trendproducts en dient op het eerste verzoek te worden geretourneerd. Indien door Trendproducts  een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld, afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
2.4       Indien geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

Artikel 3 – Prijs
3.1       De prijs is gebaseerd op de tijdens het moment van het sluiten van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc. Prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2       Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering, de prijzen van producten, grondstoffen, het transport of welke prijsbepalende factoren dan ook, wijziging hebben ondergaan, is Trendproducts gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3.3       Prijsverhoging voortvloeiende uit, op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen, en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
 
Artikel 4 – Levering en levertijd
4.1       Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering op het door de wederpartij opgegeven (bezorg)adres tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2       De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, met een periode van minder dan maximaal drie maanden, zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende  overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij partijen schriftelijk een fatale leveringstermijn zijn overeengekomen die zij ook als zodanig benoemd hebben.
4.3       Het is Trendproducts toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Trendproducts bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.4       Trendproducts is gerechtigd een overeengekomen levertijd aan te passen indien en voor zover de wederpartij in gebreke blijft het object, overige goederen en/of gegevens te verschaffen die Trendproducts nodig heeft voor de uitvoering ban haar verplichtingen uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
4.5       Voor eventuele schade ten gevolge van overschrijding van de levertijd is
Trendproducts niet aansprakelijk tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Trendproducts.
 
4.6       Na een periode van 5 weken na het verstrijken van de termijn waarbinnen de zaken door de wederpartij dienden te worden afgehaald is Trendproducts gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken, niet dan na schriftelijke sommatie en kennisgeving van de (onderhandse) verkoop, aangetekend verzonden aan de wederpartij. De eventuele mindere opbrengst van de verkopen en de kosten van de onderhandse verkopen komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd de overige rechten van Trendproducts.
4.7       Indien de wederpartij niet aan zijn in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is hij niettemin gehouden de verschuldigde som te betalen als ware het object aan hem afgeleverd.
 
Artikel 5 – Zekerheidstelling
Bij een overeenkomst met de wederpartij is Trendproducts gerechtigd alvorens te leveren of met levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
 
Artikel 6 – Overmacht
6.1       Trendproducts is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade doordat zij niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft kunnen voldoen wegens overmacht.
6.2       Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: Elke omstandigheid waarmee Trendproducts ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd zoals:
- oorlog of oorlogsgevaar, oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen. Voorts wordt onderovermacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Trendproducts afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen parijen, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Trendproducts voldoen, zoals bijvoorbeeld het niet of te laat leveren van materialen en/of onderdelen.
6.3       In geval van overmacht heeft Trendproducts het recht om te hare keuze, of de termijn van op- of aflevering te wijzigen, of de overeenkomst te annuleren/ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
6.4       Na ontbinding/annulering van de overeenkomst, heeft Trendproducts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 7 – Reclames
7.1       De wederpartij is verplicht terstond na de levering, in ontvangst nemen van de goederen deze grondig te inspecteren op direct zichtbare gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Trendproducts dan wel haar bezorger bij de aflevering, in ontvangst nemen een aantekening te laten brengen op het aflever- afhaalbewijs.
7.2       Overige klachten dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Trendproducts kenbaar gemaakt te worden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak jegens Trendproducts ter zake van gebreken. Afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10%, natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren in het hout, rotan ed., kunnen nooit aanleiding geven tot enige reclame.
7.3       Trendproducts dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
7.4       Mochten partijen niet tot een overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
7.5       Indien de reclame na beoordeling juist is, zal Trendproducts hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Trendproducts is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe dan ook genaamd verplicht.
7.6       Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen.
 
Artikel 8 – Betaling
8.1       Betaling dient voorafgaande, dan wel bij afhalen van de levering te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2       Indien de betaling na levering zal geschieden zoals schriftelijk is overeengekomen in
lid 1 en niet tijdig wordt nagekomen, d.w.z. binnen de afgesproken betaal datum, is de wederpartij vanaf de vervaldag in verzuim en aan Trendproducts verschuldigd een vertragingsrente van 1% per (gedeelte van een) maand.
8.3       Door Trendproducts redelijkerwijs te maken kosten van invordering, waaronder alle kosten van externe deskundigen naast eventueel in rechte vastgestelde kosten zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden vastgesteld volgens het op het moment van invordering geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 150.-.
8.4       Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door Trendproducts gemaakte invorderings- en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 
Artikel 9 – Annulering
9.1       Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van de overeenkomst door de wederpartij geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.
9.2       De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Trendproducts kan bewijzen dat zijn schade groter is of de wederpartij aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1      Trendproducts is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van de wederpartij of derde opgekomen in verband met door Trendproducts geleverde goederen of diensten,
waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld door directie en/of leidinggevenden van Trendproducts of van personen voor wie Trendproducts verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden.
10.2      Indien de exoneratieclausule als omschreven in artikel 10 lid 1, in enige instantie als onredelijk bezwarend zou worden geoordeeld geldt dat Trendproducts slechts beperkt voor de in het vorige lid genoemde aansprakelijk is. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat Trendproducts op grond van de met haar wederpartij gesloten overeenkomst in rekening heeft gebracht c.q. kan brengen en uitsluitend voor zover de schade is veroorzaakt door schuld van Trendproducts of van personen voor wie Trendproducts verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden.
10.3      Indien ook de in artikel 10 lid 2 genoemde exoneratieclausule in enige instantie als onredelijk bezwarend zou worden geoordeeld geldt dat de aansprakelijkheid van Trendproducts is beperkt tot de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van Trendproducts. Zo nodig zal worden medegedeeld tot welk bedrag Trendproducts is verzekerd.
10.4      De hiervoor aangeduide verplichtingen van Trendproducts gelden slechts wanneer de wederpartij de betreffende tekortkoming, waaronder begrepen een eventuele onrechtmatige daad, binnen een bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan Trendproducts ter kennis heeft gebracht.
10.5      Iedere aansprakelijkheid wegens tekortkomingen, waaronder begrepen een eventuele onrechtmatige daad of gebreken, anders dan betrekking hebbende op de schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaakbeschadiging is uitgesloten.
Als voorbeelden worden genoemd: aansprakelijkheid wegens overschrijding van leveringstermijnen, wegens storing(en) in een productie- of distributieproces of van een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden, schade wegens inbreuk op rechten van intellectuele eigendom en alle vormen van zogenaamde gevolgschade.
10.6      Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten behoeve of ten gunste van alle (rechts) personen waarvan Trendproducts zich in haar verhouding met de wederpartij bedient.
10.7      De wederpartij vrijwaart Trendproducts voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de wederpartij zou blijven, indien de desbetreffende derde de wederpartij zou aanspreken.
10.8      Trendproducts is niet aansprakelijk voor gedragingen of feiten veroorzaakt of voor verantwoordelijkheid van de wederpartij zoals:
a) normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
b) het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van veranderingen van temperatuur     en/of luchtvochtigheid;
c) het ontstaan van verkleuringen ten gevolge van de inwerking van (zon)licht;
d) enige andere van buitenaf komende oorzaak;  
 
Artikel 11 – Garantie
11.1      Trendproducts hanteert een garantietermijn van 12 maanden voor zover het nieuwe goederen betreft.
11.2      Voor zover het gebruikte goederen betreft geldt geen standaard garantietermijn. Per transactie kan er een garantietermijn overeengekomen worden van maximaal 3 maanden.
11.3      Alle defecten veroorzaakt door foutief of onbedachtzaam gebruik dan wel defecten het gevolg zijnde van slijtage, vallen niet onder de garantie zoals bedoeld in dit artikel. De verleende garantie strekt zich niet verder uit dan tot het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel.
11.4      De aanspraak op de garantie zoals bedoeld in dit artikel vervalt indien:
a) de wederpartij het object niet binnen de door Trendproducts vastgestelde termijn ter controle aanbiedt, aan welke controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden.
b) de wederpartij bij zichtbare gebreken zijn reclames niet binnen de artikel 7 genoemde termijn na aflevering van het object schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Trendproducts indient.
c) de wederpartij bij onzichtbare gebreken zijn reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Trendproducts indient.
d) de wederpartij Trendproducts niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen.
e) werkzaamheden die zonder toestemming van Trendproducts aan het object zijn verricht die verband houden met de door Trendproducts verrichte werkzaamheden, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden aangetoond. 
11.5      Eventuele garantieaanspraken komen uitsluitend toe aan de contractuele partij van Trendproducts. Zij eindigen in ieder geval bij vervreemding van het geleverde door de wederpartij.
11.6      Iedere verdere aansprakelijkheid van Trendproducts is, in samenhang met het bepaalde in het voorgaande artikel, uigesloten. Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Trendproducts geldt als enige en algehele schadevergoeding.
11.7      Indien de wederpartij één of meer verplichtingen op grond van de tussen partijen bestaande overeenkomst niet nakomt, is Trendproducts gerechtigd de nakoming van haar garantieverplichting of enige ander verplichting uit de overeenkomst op te schorten, tenzij de tekortkoming van de wederpartij zodanig gering is dat een opschorting van de verplichtingen van Trendproducts daardoor niet wordt gerechtvaardigd.
11.8      Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
 
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
12.1      De door Trendproducts geleverde roerende zaken blijven haar eigendom totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Trendproducts gesloten overeenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Trendproducts verrichte of ter verrichten diensten; eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van een (koop)overeenkomst(en).
12.2      De door Trendproducts onder eigendomsvoorbehoud geleverde roerende zaken mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de wederpartij worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de aan Trendproducts in eigendom toebehorende roerende zaken te verpanden of anderszins tot zekerheid over de dragen. De vordering die de wederpartij door de verkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde roerende zaken op haar wederpartij verkrijgt dient tot zekerheid te worden verpand aan Trendproducts.
12.3      Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Trendproducts niet (tijdig) nakomt is Trendproducts te allen tijde bevoegd de aan haar in eigendom toebehorende, doch reeds aan de wederpartij geleverde, roerende zaken terg te halen.
12.4      De wederpartij is verplicht zich als goed huisvader over de aan Trendproducts in eigendom toebehorende roerende zaken te ontfermen. Zij dient de geleverde zaken tegen brand-, ontploffing- en waterschade te verzekeren en verzekerd te houden en deze verzekeringen op het eerste verzoek aan Trendproducts ter inzag te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde roerende zaken dienen aan Trendproducts te worden verpand.
12.5      De wederpartij dient te allen tijde de onder eigendomsvoorbehoud van Trendproducts geleverde roerende zaken in haar voorraad te kunnen aanduiden. Zo nodig dient zij de eigendommen van Trendproducts te merken.
 
Artikel 13 – Ontbinding
13.1      Indien één van de bij de overeenkomst(en) betrokken partijen komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, surcéance van betaling aanvraagt, tot boedelafstand overgaat of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, heeft de andere partij het recht om de gesloten overeen-komst(en) door enkele schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel de nakoming van de verplichtingen aan zijn zijde op te schorten, één en ander te zijner keuze. Alle betalingsverplichtingen worden in de hiervoor omschreven situatie dadelijk opeisbaar.
13.2      De rechten en aanspraken wegens de niet-nakoming van verplichtingen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.
 
Artikel 14 – Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de gewone absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Trendproducts. Trendproducts behoudt zich het recht voor de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 
Artikel 15 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten van Trendproducts is steeds uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).
 
Artikel 16 – Wijziging van de voorwaarden
Trendproducts is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Trendproducts zal in voorkomend geval de wijziging voor de inwerkingtreding kenbaar maken aan de wederpartij. De wederpartij heeft vervolgens 8 dagen de gelegenheid de overeenkomst te ontbinden in het geval zij niet met de gewijzigde voorwaarden kan instemmen. Na het verstrijken van deze termijn zonder dat de ontbinding is ingeroepen is de wederpartij gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.
 
Artikel 17 – Slotbepaling
17.1      De overeenkomsten en algemene voorwaarden van Trendproducts beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen Trendproducts en de wederpartij.
17.2      In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen Trendproducts en haar wederpartij geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn.

Terug naar top.